گذر زمان، پشتکار و ۱۰ سال تلاش، به تدریج شما را به صورت یک موفقیت یک شبه جلوه می دهد!
من به آینده نگاه می کنم چرا که بقیه زندگیم را قرار است در آنجا بگذرانم.

بعضی ها خلاقیت را به عنوان نوعی تغییر می بینند، ولی ما هیچوقت واقعا به آن به این شکل نگاه نکرده ایم. خلاقیت به معنی بهتر کردن چیزهاست.

موفقیت نتیجه تلاش داتمی و بدون توقف است.