هادی امامی

دکتر هادی امامی

دکترای آمار – گرایش استنباط
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
دانشگاه زنجان-دانشکده علوم-گروه آمار
(۱۳۸۵-۱۳۸۱): دوره کارشناسی در رشته آمار دانشگاه شهید باهنر کرمان
(۱۳۸۷-۱۳۸۵): دوره کارشناسی ارشد در رشته آمار اقتصادی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
(۱۳۹۱-۱۳۸۷): دوره دکتری در رشته آمار استباط دانشگاه شهید چمران اهواز
(۱۳۹۱-تاکنون): عضو هیات علمی پیمانی (طرح سربازی) گروه آمار دانشگاه زنجان

پژوهش های مورد علاقه:
فعالیت های پژوهشی اینجانب بیشتر در حوزه آمار کاربردی می باشد از جمله تحلیل و تجزیه داده ها،کاهش بعد متغیرها و عوامل، تحلیل عاملی، تحلیل مولفه های اصلی، همبستگی کانونی، تحلیل خوشه ای، تحلیل ممیزی،آنالیز طرح های چندگانه، مطالعه تغییرات ساختاری، تحلیل مسیر و مدلبندی داده های وابسته به همراه تشخیص مشاهدات موثر در مدل های خطی پارامتری، ناپارامتری و نیمه پارامتری می باشد.در تمامی موارد پژوهشی استفاده از روش های به روز آماری مد نظر است.

زمینه های آموزشی:
تدریس دروس اختصاصی آمار( در دانشگاه زنجان تاکنون ۱۲ ترم هر ترم بطور متوسط ۱۴ واحد)
۱-کارشناسی
روش های آماری، آمار مقدماتی کاربردی، رگرسیون، طرح و آزمایشها، روش های ناپارامتری، روش های چند متغیره پیوسته و گسسته، روش های تحقیق، سری های زمانی
۲- کارشناسی ارشد
مدل های خطی، استنباط آماری،سریهای زمانی، کاربرد روش های آماری در سایر رشته ها،
۳-استاد راهنمای پایان نامه های ارشد با موضوعات تخصصی آماری زیر:
۱- کشف و بررسی نقاط موثر در رگرسیون ریدج (خاتمه یافته)
۲- آنالیز تاثیر در مدل های رگرسیون لجستیک (خاتمه یافته)
۳- روش های تشخیصی در مدل های خطی ریدج ناپارامتری با خطا در اندازه گیری (خاتمه یافته)
۴- روش های تشخیصی در مدل های آمیخته خطی نیمه پارامتری با خطا در اندازه گیری (خاتمه یافته)
۵- براوردگر جدید نوع لیو در مدل های خطی نیمه پارامتری (خاتمه یافته)
۶- برآورد تفاضلی ریج و لیو درمدل های خطی نیمه پارمتری با خطا دراندازه گیری (جاری)
۷- برآوردگرهای انقباضی ریج درمدل های خطی نیمه پارامتری با خطای اندازه گیری (جاری)
۸- برآورد ریج دوپارامتری تحت محدودیت خطی تصادفی برای مدل های خطی با خطا در اندازه گیری (جاری)
۹- برآورد تفاضلی برای مدل های خطی نیمه پارامتری ضریب متغیر نیمه پارامتری با خطا در اندازه گیری (جاری)
۱۰- تحلیل داده های گسسته با R (جاری)

تالیفات:
کتاب:
ترجمه کتاب مقدمه ای بر سری های زمانی همراه با نرم افزار R نوشته پاول کوپرویت و اندرو مت کالو
Introductory Time Series With R (Paul S.P. Cowpertwait &Andrew V. Metcalfe)

مقالات:
۱٫ Rasekh ,A.R. and Emami.H, (2011), Instablity of determinants of birth interval in Ahvaz-Iran:
structural Change Modeling Approach, submitted to Journal of Iranian Statistical Research.
۲٫ Emami, H. and Rasekh, A.R, (2011), Influence diagnostics on testing linear hypothesis for the
linear models with correlated errors. Journal of Communication in Statistics.
After Phd
۳ Emami, H. and Rasekh, A.R (2012), Influence Diagnostics in Weighted Least Squares Regression: A
different approach,Bulletin of Statistics, Calcutta
۴-Emami, H and Emami, M.(2015); Local Influence in Constrained General Linear Models
Journal of Data Science
۵-Emami, H and Emami M, (2014); Influence Diagnostics in Constrained General Linear Models,Journal of Communication in Statistic
۶- Emami, H and Emami M,(2015); New Influence diagnostics in ridge regression;
Journal of Applied Statistics
۷- Emami, H and Emami M,(2017); Influence diagnostics in modified Liu-type estimator
Calcutta bulletin of Statistic,
۸- Emami H and Emami M, (2015), An Influence Statistic For Linear Measurement Error Models.Journal of the Iranian Statistical Society
۹- Emami,H (2015), Influence diagnostics in ridge semi parametric
regression models. Journal of statistics and probability letters.
۱۰-Emami.H (2016) Local influence for Liu estimators in semiparametric
linear models. Journal of Statistical Papers.
۱۱-Emami.H (2016).Local influence in ridge semi parametric models. Journal of Statistical Computation and Simulation
۱۲-Emami.H (2017). Case deletion diagnostics Liu semiparametric regression models. Journal of Data science.
۱۳- Emami, H,(2017); An influence diagnostics in linear measurement error models;
Acta Mathematicae Applicatae Sinica
Recently Submitted Papers
۱۴-Emami.H.(2017). Corrected Likelihood Estimation in Semiparametric Linear Mixed Measurement Error Models .Australian and Newsland journal of Statistics.
۱۵-Emami.H.(2016). Ridge estimation in semiparametric linear measurement error models.
Journal of Linear algebra.
۱۶-Emami H.(2016).Ridge stochastic restricted estimators in semiparametriclinear measurement error models. Journal of statistical papers
۱۷٫Emami.H (2017). Assessing influence in partially linearmeasurement error models. Communications and statistics.
۱۸- امامی هادی و مرادخانی الهه (۱۳۹۵)-روشهای تشخیصی درمدلهای خطی ریج نیمه پارامتری باخطا در اندازه گیری. مجله مدلسازی ریاضی ایران
۱۹- امامی هادی و منصوری پروانه (۱۳۹۵) روشهای تشخیصی درمدلهای خطی آمیخته نیمه پارامتری باخطا دراندازه گیری. مجله علوم آماری

کنفرانس های علمی:
۱- امامی و حسین زاده.۱۳۹۴٫آنالیز تاثیر در مدل رگرسیون ریدج لجستیک . دهمین سمینار احتمال و فرایند یزد.
۲- امامی و منصوری .۱۳۹۵٫تحلیل حساسیت و آزمون نقاط دور افتاده در مدل های خطی آمیخته نیمه پارامتری.سزدهمین کنفرانس آمار ایران. کرمان.
۳- امامی و مرادخانی.۱۳۹۵٫تحلیل حساسیت برای مدل های خطی با خطا در اندازه گیری. سیزدهمین کنفرانس آمار ایران.
۴- ناصری و امامی.۱۳۹۲٫کدام یک از قارچ ها عامل بیماری پوسیدگی….ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی.کردستان.
۵- ناصری و امامی .۱۳۹۲٫تاثیر منطقه لوبیکاری بر عوامل قارچی…..ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی.کردستان.

طرح های پژوهشی:
طراحی و ساخت یک آرایه سنسوری (زبان الکترونیک) جهت تعیین کیفیت و نمونه‌های آبی بر اساس تحلیل و پردازش الگوهای آماری داده‌های سنسوری.
عضویت علمی:
عضویت در انجمن علمی آمار ایران
بسیج علمی اساتید دانشگاه

نرم افزار:
آشنایی و کاربرد نرم افزار های آماری R ، Spss ، SAS و Minitab در پژوهش های کاربردی.

زبان:
آشنایی کامل به زبان انگلیسی

سایر فعالیتهای علمی:
استاد مشاور و داوری پایانامه ها و مقاله های آماری

تحلیل داده ها با انواع نرم افزار های آماری